Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Всички научни доклади, допуснати за представяне на конференцията и отговарящи на изискванията към оформлението им са издадени в електронен сборник "Първа национална научна конференция "Качество на висшето образование 2006"

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

 1. д-р Ваня Добрева
  Повишаването на качеството на висшето образование - приоритет на националната образователна политика
 2. проф. Малкълм Фрейзър
  Модели за оценяване на качеството
 3. доц. д-р Патриция Георгиева
  Институционална автономия и отговорност за качеството на висшето образование Презентация
 4. Думитру Мирон
  Гаранция за качество в Румънското висше образование - нови разработки
 5. доц. д-р Румен Пранчов, проф. дтн Христо Христов
  Обхват на Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение в Техническия университет - София и някои резултати от приложението й
 6. проф. Сергей Сидоров
  Волгоградският държавен университет: по пътя за повишаване качеството на подготовката на специалистите
 7. проф. дмн Дамян Дамянов
  Качество на висшето образование. Проблеми и възможности
 8. Веселин Тодоров
  Измеренията на програма Еразъм в българското висше образование
 9. Лора Кларксон
  Мобилността по програма "Леонардо да Винчи" и качеството на висшето образование
 10. доц. Цветан Давидков
  Управление на качеството в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (концептуална рамка)
 11. доц. д-р инж. Марко Тодоров, доц. д-р инж. Радослав Кючуков
  Национална и университетска комуникационна стратегия на системите по качество на висшето образование

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(Панел: Университетски системи и добри практики в областта на качеството на висшето образование)

 1. доц.д-р Борислава Колчагова, н.с. Людмила Величкова, н.с. Деян Пилев, Марио Дойнов, Теодора Попкостова
  Състояние на вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството на обучението във висшите училища
 2. Елена Маджирова, Кирил Кирилов
  Отношение на студентите към внедряването на процедурите по качеството
 3. доц. Георги Баташки, д-р Божидар Божинов
  Система за управление на качеството на обучението в Стопанска академия "Д. А. Ценов"
 4. доц. Живко Терзиев, инж. Илия Атанасов
  Система за управление на качеството в Аграрния университет - Пловдив
 5. Никола Бенин
  Повишаване на качеството в семинарните упражнения по литература
 6. Таня Грозева, Татяна Живкова
  Подготовката в елитните средни училища - част от качественото висше образование (Експериментален образователен модел на взаимодействие между Английска гимназия "Гео Милев" - гр. Русе и Русенския университет "Ангел Кънчев")
 7. Сеня Терзиева, Димитър Тенчев, Санчи Ненкова
  Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ХМТУ

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(Панел: Теоретико-методологични основи и нормативна уредба на качеството на висшето образование)

 1. Цветелин Георгиев
  Управление на качеството във висшето образование
 2. доц.В.Пенчев, доц.Ст.Маджаров
  Качество на висшето образование:приложение на диагностичния подход при усъвършенстване на учебния процес
 3. гл. ас. Мария Христова
  Основни характеристики на система за оценяване на университетска учебна дисциплина и алгоритъм за избора им
 4. проф. дтн Христо Христов
  Едно виждане за обобщени изисквания към Системите за оценяване и поддържане на качеството на обучение
 5. Галина Илиева, Минко Сандалски
  Предимства и недостатъци на груповото асинхронно обучение по "Електронен бизнес"
 6. Минко Сандалски, Галина Илиева
  Изграждане и приложение на online система за вътрешно оценяване на качеството на обучението
 7. д-р инж. Илия Железаров
  Нормативна база на университетска система за управление на качеството
 8. доц. д-р Евелина Динева, гл. ас. д-р Мария Алексиева
  Инструментариум за вътрешно оценяване качеството на обучението в центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет
 9. доц. д-р Михо Михов, доц. д-р Траян Попкочев
  Практически подходи при разработване на учебни курсове
 10. ст.н.с. д-р Вилия Великова
  Измерения на понятието "качество на висшето образование в Република България"

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(Панел: Организационни, акредитационни и икономически въпроси на качеството на висшето образование)

 1. проф. Василий Тараканов
  Изграждане на системата за финансов мениджмънт във Волгоградския държавен университет
 2. Емиел Билиет, Ервин Смет
  Визуализиране на проекти за усъвършенстване: полезно ли е за висшето образование?
 3. Емиел Билиет, Ервин Смет
  По пътя към акредитация?
 4. доц. Борислав Ангелов
  Студентската и преподавателската мобилност - предпоставка за повишаване качеството на университетското образование
 5. Миглена Пенчева
  Проучване на потребностите на студентската общност от Русенския университет "Ангел Кънчев" от въвеждането на институцията омбудсман
 6. маг. инж. Орлин Петров, доц. д-р инж. Радослав Кючуков
  Ресурсното осигуряване на системите по качеството
 7. Петър Денев
  Българската икономика и предизвикателствата към университетското образование
 8. Лилия Тодорова
  Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет
 9. Антоанета Добрева, Недка Станчева, Васко Добрев
  Проблеми при организацията на студентската мобилност за машинно- инженерни специалности в рамките на програмата Сократ/Еразъм