Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Примерен доклад на български.
Ако Вашият доклад е на език различен от английски, моля използвайте този образец.

Примерен доклад на английски.

 • Шрифт - Arial.
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Paper Size - A4.
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 • Фигурите (черно-бели) да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби.
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето.