Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Теоретико-методологични основи и нормативна уредба на управлението на качеството на висшето образование.
  2. Качеството на висшето образование в контекста на реформата за изграждане на Европейското пространство за висшето образование и на реализирането на мобилност на студенти и университетски преподаватели.
  3. Качеството на образованието и акредитацията на висшите училища.
  4. Работодателите и професионалните общности и изискванията на пазара на труда в системата по качество на висшето образование.
  5. Студентите, докторантите и органите за студентско самоуправление в системата по качество на висшето образование.
  6. Университетски системи и добри практики в областта на качеството на висшето образование.
  7. Други въпроси по качество на висшето образование.

Забележка: Организационният комитет си запазва правото след получаване и систематизиране на основната част от докладите, да разпредели материалите по секции и да състави програмата на секциите