Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

I. Решения на Конференцията

 1. Участниците оценяват високо инициативата на Русенски университет "Ангел Кънчев" за провеждане на Първата национална научна конференция с международно участие "Качество на висшето образование"
 2. Участниците приемат като належаща необходимостта от създаване на национална система за осигуряване на качеството на висшето образование в духа на Болонския процес и привеждането й в съответствие с обществените потребности; изискванията на националния и европейски пазар на труда; условията и изискванията за изграждане на европейското образователно и изследователско пространство.
 3. През месец юни 2007 г. в София да се проведе Втората национална конференция "Качество на висшето образование", която да се организира от Съвета на ректорите.

II. Препоръки на Конференцията

 1. Да се разработи Национална система за осигуряване на качеството на висшето образование в духа на Болонския процес, съобразена с обществените потребности, с изискванията на националния пазар на труда и изграждането на европейското образователно и изследователско пространство. За целта да се извърши следното:
  • разработване на общоуниверситетски стандарти и индикатори по качеството, съобразени със Стандартите за осигуряване качеството на обучението в Европейското пространство за висше образование на ENQA и с националните добри образователни практики, при отчитане спецификата на отделните професионални направления;
  • формулиране на основните принципи за изграждане на вътрешноунивер-ситетските системи за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, включващи и студентското мнение и на критерии за оценка на ефективността на системите;
  • разработване на общоуниверситетски документи за установяване на терминологично единство на вътрешноуниверситетските системи за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, включващи и студентското мнение при отчитане на спецификата на отделните професионални направления;
  • създаване на национална система за външно независимо оценяване на учебната документация, на знанията и уменията на студентите;
  • висшите училища чрез обмяна на опит и разпространение на добри практики да допринесат за мултиплициране на постигнатия от тях напредък в осигуряването на високо качество на висшето образование;
  • разработване на мерки за повишаване активността на студентите и на преподавателите и на тяхната мобилност;
  • обвързване финансирането на висшето образование с качеството на обучението;
  • анализ на нормативната уредба и предлагане на промени, които да стимулират качеството на висшето образование и да водят до подобряване на ефективността на висшите училища.
 2. Националната електронна мрежа "Качество на висшето образование" да се администрира от висшите училища на ротационен принцип. До края на 2007 г. това задължение се възлага на Русенски университет "Ангел Кънчев".
 3. Да се създаде сдружение на висшите училища за осигуряване на високо качество на обучението.
 4. На Втората национална конференция "Качество на висшето образование" да се обсъди проект на Национална квалификационна рамка в системата на висшето образование.

III. Решенията и препоръките на Конференцията да бъдат изпратени до:

 1. Комисията по образование и наука при 40-тото Народно събрание;
 2. Министерство на образованието и науката:
  • Дирекция "Политика във висшето образование";
  • Център за контрол и оценка на качеството на образованието.
 3. Министерство на труда и социалната политика.
 4. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА).
 5. Съвет на ректорите на висшите училища в България
 6. Национално представителство на студентските съвети
 7. Организации на бизнеса:
  • Българска стопанска камара;
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (Българска международна стопанска асоциация (БИБА) и Съюз на работодателите);
  • Съюз за стопанска инициатива;
  • Българска търговско-промишлена палата, отраслови камари и други.
 8. Творчески съюзи:
  • Съюз на учените в България;
  • Федерация на научно-техническите съюзи в България и др.
 9. Други национални институции и организации.
 10. Международни организации и европейски институции за висше образование.

Документът е приет на Заключителното заседание на Първата национална научна конференция с международно участие "Качество на висшето образование", проведена в Русенски университет "Ангел Кънчев" на 1-2.06.2006 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ