Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   д-р Ваня Добрева
   Заместник-министър на образованието и науката

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
   проф. дхн Иван Панайотов
   Председател на Националната агенция за оценяване и акредитация

   проф. д-р Йорданка Кузманова
   Председател на Съвета на ректорите на висшите училища

   доц. д-р инж. Марко Тодоров
   Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев"

   г-жа Елка Добрева
   Директор на Дирекция "Политика във висшето образование"
   при Министерство на образованието и науката

СЕКРЕТАР:
   доц. д-р инж. Радослав Кючуков
   Заместник-ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев"


ИНСТИТУЦИИ - СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Министерство на образованието и науката
 • Национална агенция за оценяване и акредитация
 • Съвет на Ректорите на висшите училища
 • Национално представителство на студентските съвети
 • Център за развитие на човешките ресурси. Национална агенция "Сократ"
 • Център за контрол и оценка на качеството на образованието при МОН
 • Съюз на учените в България
 • Федерация на научно-техническите съюзи в България
 • Мрежа от седем висши училища, съгласно проект "Усъвършенстване на университетските системи за управление на качеството на обучението": Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически университет-София, Технически университет-Варна, Технически университет-Габрово, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 • Колеж по телекомуникации и пощи
 • Медицински университет - Плевен
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия