Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Образователни процеси
  • мотивация за отлични резултати (на студентите и академичния състав);
  • модели за обучение и оценяване на студентите;
  • административно-информационно обслужване на студентите;
  • качество и академична етика;
  • добри практики.
 2. Автономия и външно регулиране
  • модели за финансиране на висшите училища;
  • сътрудничество между висшите училища и бизнеса;
  • ефективно управление на висшите училища;
  • осигуряване на реална автономия и отговорности на висшите училища.
 3. Акредитация и оценяване
  • модели за акредитация;
  • ефективност на вътрешните системи за управление на качеството на висшите училища;
  • Национална квалификационна рамка.

Забележка: Организационният комитет си запазва правото след получаване и систематизиране на основната част от докладите, да разпредели материалите по секции и да състави програмата на секциите