Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Примерен доклад на български.
Ако Вашият доклад е на език различен от английски, моля използвайте този образец.

Примерен доклад на английски.

 • Шрифт - Arial (MS Word XP или следващи версии).
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Paper Size - A4.
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби.
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето.