Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

СЕКРЕТАРИАТ

РЪКОВОДИТЕЛ:
   доц. д-р инж. Таня Грозева
   Главен секретар на Русенския университет "Ангел Кънчев"

КООРДИНАТОРИ:
   г-жа Ива Денчева
   Главен експерт Дирекция „Политика във висшето образование” – МОМН

   д-р инж. Орлин Петров
   Русенски университет "Ангел Кънчев"