Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   доц. дин Сергей Игнатов
   Заместник-министър на образованието, младежта и науката

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
   проф. д-р Борислав Борисов
   Председател на Съвета на ректорите на висшите училища

   проф. дхн Иван Панайотов
   Председател на Националната агенция за оценяване и акредитация

   проф. дин Иван Илчев
   Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

   доц. дтн Христо Белоев
   Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”

   д-р Мария Фъртунова
   Директор на Дирекция „Политика във висшето образование” при Министерство на образованието, младежта и науката

СЕКРЕТАР:
   доц. д-р Велизара Пенчева
   Директор на Дирекция „Качество на образованието и акредитацията” на Русенски университет „Ангел Кънчев”


ИНСТИТУЦИИ - СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Министерство на образованието, младежта и науката
  • Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Национална агенция за оценяване и акредитация
  • Съвет на Ректорите на висшите училища
  • Национално представителство на студентските съвети
  • Община Русе